Back

Yuan Zhou, M.S.E., Director of Residential Living

Office: Residential Living Office, Alpine Campus
Phone: (432) 837-8190
Fax: (432) 837-8291
E-Mail: yuan.zhou@sulross.edu

Anique Lopez, Assistant Director for Residential Living

Office: Residential Living Office, Alpine Campus
Phone: (432) 837-8419
Fax: (432) 837-8291
E-Mail: anique.lopez@sulross.edu

Vacant, Assistant Director for Housing Operations

Office: Residential Living Office, Alpine Campus
Phone: (432) 837-8385
Fax: (432) 837-8291
E-Mail: 

Kathia Pando, Lobo in Residence

Office: Enrollment Services
Phone: (432) 837-8126
E-Mail: kathia.pando@sulross.edu

Nydia Castaneda, Lobo in Residence

Office: Enrollment Services
Phone: (432) 837-8050
E-Mail: nydia.castaneda@sulross.edu